Administratorem danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, adresu IP, jest

 

Michał Krzemiński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Kancelaria Radcy Prawnego Michał Krzemiński, ul. Narutowicza 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

Państwa dane osobowe przetwarzane są, zależnie od sposobu ich uzyskania:

a) w celu podtrzymania kontaktu z Państwem w związku z zapytaniem, które skierowaliście Państwo drogą elektroniczną, w tym także w celu przygotowania oferty i realizacji umowy, w takim wypadku podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie dopuszczalnych celów administratora oraz Państwa zgoda,

b) w przypadku pozyskania kontaktu od osoby trzeciej (np. klienta) lub z powszechnie dostępnych źródeł w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów klienta, w tym realizacji na jego rzecz usług prawnych,

c) w przypadku pozyskania danych od Państwa pracodawcy lub zleceniodawcy, w celu kontaktu z Państwem w związku z realizacją usług prawnych na rzecz klientów kancelarii.

Dane przechowywane będą do zakończenia okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikłych w związku z ich pozyskaniem. Na warunkach określonych przepisami prawa macie Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do żądania przeniesienia danych, prawa te mogą być ograniczone w zakresie w jakim radca prawny przetwarza dane w związku z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi, mediacyjnymi oraz świadczeniem pomocy prawnej i świadczeniem usług doradztwa podatkowego. W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji proszę o kontakt pod adresem: kancelaria@michalkrzeminski.eu. Organem nadzorczym, do którego przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
 
 
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

© 2017 by Kancelaria Radcy Prawnego Michał Krzemiński.